Skatt för slitage och trängsel även för framtidens fordon

Pressmeddelanden   •   Jul 01, 2020 08:00 CEST

I takt med att användningen av fossila drivmedel minskar, minskar också statens intäkter från bensin- och dieselskatter. Forskare har i en ny rapport från VTI utrett principerna för hur vägtrafiken skulle kunna beskattas i en framtid när trafiken inte längre förorsakar utsläpp från förbränningsmotorer.

VTI utvärderar blåljus som använts på prov

Pressmeddelanden   •   Jun 15, 2020 10:08 CEST

Polisen har i ett antal år använt så kallat identifieringsljus på prov med dispens från Transportstyrelsen, men nu närmar sig dispensen sitt slutdatum. VTI har därför fått i uppdrag från polisens nationella operativa avdelning, NOA, att göra en utvärdering av effekterna av identifieringsljuset.

Nästa generations elväg invigd i Lund

Pressmeddelanden   •   Jun 05, 2020 09:00 CEST

I Lund invigdes på torsdagen den första elvägen som enkelt kan installeras på väg. Bakom satsningen står ett sydsvenskt konsortium, Evolution Road, som stöds och finansieras av Trafikverket. VTI är en av aktörerna som bidrar till demonstrationsanläggningen.

Ny modell bidrar till bättre prognoser för kompetensförsörjning inom järnvägsyrken

Pressmeddelanden   •   Jun 03, 2020 08:00 CEST

Till följd av den ökade efterfrågan på hållbara och punktliga transporter byggs nu Sveriges infrastruktur för spårburen trafik ut. Samtidigt ökar behovet av underhållsinsatser på befintliga spår. En ny prognosmodell som forskare från VTI tagit fram beräknar framtida kompetens- och resursbehov knutna till svensk infrastruktur för spårburen trafik.

För höga hastigheter på Sveriges gator i tätort även 2019

Pressmeddelanden   •   Apr 29, 2020 08:00 CEST

Hela 35 procent av trafikanterna på väg kör för fort i tätort, framför allt på 40-sträckor. Det visar den årliga mätningen av hastigheter på gator i tätort som genomfördes 2019. Den genomsnittliga hastigheten i de områden där mätningen görs har däremot minskat stadigt sedan mätningarna startade 2012.

Ytterligare styrmedel krävs för att nå miljömål för sjöfarten

Pressmeddelanden   •   Apr 27, 2020 08:00 CEST

För att nå de nationella och internationella miljömålen för sjöfartens utsläpp till luft krävs det en kombination av nya och kraftigare styrmedel. De som redan införts räcker inte. Det är en av slutsatserna i ett forskningsprojekt, lett av VTI, som nu presenterats.

Sjöfarten är en stor källa till utsläpp av skadliga luftföroreningar och växthusgaser. Därför har en forskargrupp från VTI och Göteborgs universitet analyserat vilka styrmedel och åtgärder som är mest kostnadseffektiva för att minska sjöfartens utsläpp till luft. Arbetet har genomförts i ett projekt kallat "Morötter och piskor inom sjöfarten för att nå miljökvalitetsmål". Vinnova och Trafikverket har finansierat projektet.

– Syftet med projektet har varit att utveckla rekommendationer till svenska beslutsfattare och aktörer. Vi har studerat vilka styrmedel som kan bidra till att fyra av de svenska miljökvalitetsmålen som avser utsläpp till luft och internationella sjöfartsorganisationen IMO:s klimatmål uppnås på ett kostnadseffektivt sätt, säger Inge Vierth, utredningsledare på VTI.

När slutsatserna summeras står det klart att det både behövs bättre uppföljningsverktyg och underlag för framtidsscenarier samt en kombination av olika styrmedel för att nå miljökvalitetsmålen.

Bättre underlag

Underlagen för att följa upp och prognosticera sjöfartens utsläpp till luft behöver förbättras. Det finns ett antal brister i den officiella statistiken. Bristerna gäller till exempel transparensen; för närvarande kan det vara svårt att avgöra faktorerna som förklarar att vissa utsläpp ökar eller minskar från år till år.

Dagens styrmedel otillräckliga

Målen kommer inte att nås med dagens styrmedel. De beräkningar som gjorts visar att de svenska miljökvalitetsmålen 2030 och 2045 inte kommer att nås genom att fortsätta med dagens styrmedel, det vill säga med ”business as usual”. Inte ens de mest optimistiska scenarierna med relativt stora förändringar i sjöfartens bränslemix förväntas leda till att klimatmålen nås.

Flera och kraftigare styrmedel

Det behövs en kombination av olika styrmedel för att uppnå miljökvalitetsmålen. När det gäller minskning av växthusgaser föreslår projektet bland annat att svenska aktörer arbetar för att sjöfarten inkluderas i EU:s utsläppshandelssystem eller ett liknande globalt system. Hastighetsbegränsningar är ett annat förslag.

För att minska utsläppen av kväveoxid föreslås en (nord)europeisk NOx fond som ger incitament till investeringar i katalysatorer eller liknande.

Ytterligare en rekommendation, som rör både den nationella och internationella nivån, är att studera hur utformningen av de svenska miljödifferentierade farledsavgifterna och hamnavgifterna kan förbättras. Dessutom bör man titta på hur dessa avgiftssystem kan samordnas på nationell och internationell nivå för att nå fler fartyg och ge större miljöincitament än i dag.

– Vi rekommenderar dessutom mer forskning och utveckling kring olika typer av förnybara bränslen och av styrmedel för att främja produktion av bränslen och teknikutveckling, säger Inge Vierth.

Läs mer i publikationer från projektet

Webbsida om projektet

Morötter och piskor

Ytterligare information

Inge Vierth, forskningsledare på VTI, inge.vierth@vti.se, tel 08-555 770 32

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. Huvuduppgiften är att bedriva forskning och utveckling kring infrastruktur, trafik och transporter. Kvalitetssystemet och miljöledningssystemet är ISO-certifierat enligt ISO 9001 respektive 14001. Vissa provningsmetoder är dessutom ackrediterade av Swedac. VTI har omkring 200 medarbetare och finns i Linköping (huvudkontor), Stockholm, Göteborg och Lund.

​För att nå de nationella och internationella miljömålen för sjöfartens utsläpp till luft krävs det en kombination av nya och kraftigare styrmedel. De som redan införts räcker inte. Det är en av slutsatserna i ett forskningsprojekt, lett av VTI, som nu presenterats.

Läs vidare »

Ungas resande viktig för omställningen av transportsystemet

Pressmeddelanden   •   Apr 02, 2020 08:00 CEST

Transportsystemet står inför en rad utmaningar på grund av dess negativa inverkan inte minst inom områden som klimat, jämlikhet och rättvisa. I en ny rapport lyfter forskare fram ungas egna röster inom transportområdet.

I studien har forskare analyserat ungas mobilitet och nyttjande av kollektivtrafik i de nordiska länderna. Unga tillskrivs ofta en nyckelroll för att driva samhällsutvecklingen framåt. De förväntas många gånger stå för nya perspektiv, modernare ideal och agera på sätt som skiljer sig från tidigare generationer. Trots detta är de sällan tillfrågade när framtidens transportsystem planeras och implementeras.

– Många unga har inte körkort och bil och är hänvisade till kollektivtrafiken för att ta sig till skola och fritidsintressen. Samtidigt är ungdomsåren en period i livet då många framtida resmönster inte har stabiliserats. De unga kan därför spela en nyckelroll i omställningen mot framtidens transportsystem, säger Anna Wallsten, postdoktor vid VTI.

Men trots de ungas roll i att ställa om till ett mer hållbart transportsystem råder det brist på tidigare forskning som har studerat resmönster, behov och önskemål hos unga i Norden. Forskarna konstaterar att framtidens vuxna redan idag upplever att kollektivtrafiken inte kan mäta sig med att transportera sig med bil sett till flexibilitet, oberoende och bekvämlighet.

– Det är oroande för möjligheterna till ett mer hållbart transportsystem, där kollektivtrafiken spelar en viktig roll vad gäller miljömässig- och social hållbarhet. Om alternativen till bil inte blir tillräckligt attraktiva går det inte förvänta sig att omställningen ska komma av sig själv, säger Anna Wallsten.

– Det behövs en kollektivtrafik som tar hänsyn till att unga är en grupp individer med olika möjligheter och behov. De befinner sig i olika socioekonomiska situationer och geografiska kontexter. Därför behöver kollektivtrafiken baseras på de villkor och förutsättningar som råder i vår samtid samt beakta hur, var och när unga faktiskt vill röra sig.

Mer om studien

Studien består av två delstudier där VTI och Policy in Practice undersökt ungas mobilitet i Norden. VTI har genom en litteraturstudie kartlagt tidigare forskning om ungas mobilitet i Norden, med fokus på studier som tar fasta på ungas egna perspektiv och upplevelser av transportsystemet. Utifrån tidigare genomförda fokusgruppintervjuer har Policy in Practice analyserat ungas syn på sin egen och andras mobilitet och nyttjande av kollektivtrafik. Policy in Practice har också intervjuat kollektivtrafikutvecklare i Norden om hur de resonerar om möjligheter och hinder för att tillfredsställa ungas behov och intressen. Resultaten har sammanställts i en gemensam rapport.

Studien har gjorts i samarbete med projektet Nabo som syftar till att lyfta ungas egna röster om möjligheter och hinder för social inkludering i Norden. Trafikverket är uppdragsgivare och har finansierat studien. Studien har genomförts inom ramen för regeringsuppdraget Hållbara nordiska städer med fokus på klimatsmart mobilitet där flera myndigheter har deluppdrag

”Jag vill inte ha reseersättning, jag vill komma fram i tid”. Ungas upplevelser och behov av mobilitet i Norden

Ytterligare information

Anna Wallsten, 08–555 367 76

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. Huvuduppgiften är att bedriva forskning och utveckling kring infrastruktur, trafik och transporter. Kvalitetssystemet och miljöledningssystemet är ISO-certifierat enligt ISO 9001 respektive 14001. Vissa provningsmetoder är dessutom ackrediterade av Swedac. VTI har omkring 200 medarbetare och finns i Linköping (huvudkontor), Stockholm, Göteborg och Lund.

Transportsystemet står inför en rad utmaningar på grund av dess negativa inverkan inte minst inom områden som klimat, jämlikhet och rättvisa. I en ny rapport lyfter forskare fram ungas egna röster inom transportområdet.

Läs vidare »

Godscyklar bra till sista kilometern-transporter

Pressmeddelanden   •   Apr 01, 2020 08:00 CEST

​Den sista kilometern av en transportkedja är den mest kostsamma, minst effektiva och mest utsläppsintensiva delen av hela kedjan. Att transportera paket med godscyklar är kostnads effektivt, leder till mindre utsläpp och snabbare transporter.

Riskutbildning påverkade yrkesförares syn på hastighet och avstånd

Pressmeddelanden   •   Mar 27, 2020 08:00 CET

En riskutbildning för yrkesförare av tunga fordon skulle kunna ge säkerhetsvinster och minska antalet trafikolyckor. Utbildningen som prövades vid en fallstudie visade att egna upplevelser av praktiska moment gav mer insikt i egen och andra trafikanters sårbarhet, och att hastighet och avstånd spelar roll.

Sverigepremiär för två olika självkörande fordon i Linköping

Pressmeddelanden   •   Mar 11, 2020 09:40 CET

Nu inleds en ny etapp i ”Ride the future”-projektet. För första gången i Sverige kör två självkörande fordon från två olika tillverkare i samma testområde. Den 10 mars ägde den officiella invigningen rum på Campusområdet i Linköping. Särskilt inbjudna och pressen fick chansen att åka på premiärtur.

Bilder & Videor , 1 video

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • evlqa-dlmaboripc.lukofmoqvkmisget@dmvtpxi.josezo
 • 013-20 42 08
 • 0709-21 82 86

 • Presskontakt
 • Avdelningen för kommunikation, marknad och bibliotek
 • kohcmbtsi@dkvtehi.hosexk
 • 013-20 40 00
Kontaktas då ordinarie presskontakt inte går att nå.

Om VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Forskning och utveckling kring infrastruktur, trafik och transporter

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. Huvuduppgiften är att bedriva forskning och utveckling kring infrastruktur, trafik och transporter. Kvalitetssystemet och miljöledningssystemet är ISO-certifierat enligt ISO 9001 respektive 14001. Vissa provningsmetoder är dessutom ackrediterade av Swedac. VTI har omkring 200 medarbetare och finns i Linköping (huvudkontor), Stockholm, Göteborg, Borlänge och Lund.

Adress

 • VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut
 • Besöksadres: Olaus Magnus väg 35
 • Postadress: 581 95 Linköping
 • Sverige
 • Vår hemsida