Följ VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Ökad vintercykling och färre olyckor med sopsaltmetoden

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2019 07:00 CEST

Foto: Mostphotos/ifeelstock

Snöröjningsmetoden där cykelbanan sopas ren från snö kombinerat med halkbekämpning med saltlösning kan ha lett till en ökning av cyklandet vintertid. Det kan också ha bidragit till minskat antal halkolyckor.

Sopsaltning är en metod som tillämpas vid vinterväghållning av cykelvägar i allt större utsträckning de senaste åren. Metoden innebär att en sopvals används för snöröjning och att halkbekämpning sker kemiskt med saltlösning, torrt eller befuktat salt.

VTI har under många år bedrivit forskning kring metoden och då främst med fokus på metod, utrustning och strategi, för att kunna ge rekommendationer kring bästa möjliga tillämpning. I en ny studie har tidigare forskning kompletterats med analyser av olycksdata från Strada, för åren 2013 till och med 2017 samt vintersäsongerna 2012/13–2017/18 gällande cyklister, fotgängare och mopedister samt data från cykelflödesmätningar från Stockholm.

Ingen ökad olycksrisk som befarats

Antalet olyckor på de sopsaltade stråken som rapporterats in under den aktuella perioden har inte varit så många att det varit möjligt att kvantifiera effekterna. Klart är dock att sopsaltmetoden inte lett till någon ökad olycksrisk, vilket kunde befaras. Detta med tanke på att cyklisternas hastighet sannolik ökar till följd av det förbättrade väglaget.

Flest halkolyckor med cyklister skedde i anslutning till och från bilväg, på brunnslock, vid övergångsställen och broar. Platser där det sedan tidigare har konstaterats att det finns en ökad risk för halka. Halkolyckorna inträffade ofta i samband med interaktion med andra trafikanter, vanligtvis andra cyklister eller fotgängare, eller vid väjning för något i trafikmiljön som kantstenar, vägmärken, lyktstolpar eller liknande.

Flest halkolyckor stod fotgängarna för och de flesta inträffade i innerstaden, ofta på trottoarer.

Studien är gjord med ekonomiskt stöd från Trafikverkets skyltfond.

Ytterligare information

Anna Niska, forskningsledare 013-20 40 48, anna.niska@vti.se

VTI Rapport 1012: Sopsaltningens effekt på cykeltrafiken – En analys av cykelflöden och olyckor i Stockholm

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. Huvuduppgiften är att bedriva forskning och utveckling kring infrastruktur, trafik och transporter. Kvalitetssystemet och miljöledningssystemet är ISO-certifierat enligt ISO 9001 respektive 14001. Vissa provningsmetoder är dessutom ackrediterade av Swedac. VTI har omkring 200 medarbetare och finns i Linköping (huvudkontor), Stockholm, Göteborg, Borlänge och Lund.