Följ VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Taggar

trafiksäkerhet

cykling

transportforum

körsimulator

sjöfart

Skatt för slitage och trängsel även för framtidens fordon

Skatt för slitage och trängsel även för framtidens fordon

Pressmeddelanden   •   Jul 01, 2020 08:00 CEST

I takt med att användningen av fossila drivmedel minskar, minskar också statens intäkter från bensin- och dieselskatter. Forskare har i en ny rapport från VTI utrett principerna för hur vägtrafiken skulle kunna beskattas i en framtid när trafiken inte längre förorsakar utsläpp från förbränningsmotorer.

Ytterligare styrmedel krävs för att nå miljömål för sjöfarten

Pressmeddelanden   •   Apr 27, 2020 08:00 CEST

​För att nå de nationella och internationella miljömålen för sjöfartens utsläpp till luft krävs det en kombination av nya och kraftigare styrmedel. De som redan införts räcker inte. Det är en av slutsatserna i ett forskningsprojekt, lett av VTI, som nu presenterats.

Godscyklar bra till sista kilometern-transporter

Godscyklar bra till sista kilometern-transporter

Pressmeddelanden   •   Apr 01, 2020 08:00 CEST

​Den sista kilometern av en transportkedja är den mest kostsamma, minst effektiva och mest utsläppsintensiva delen av hela kedjan. Att transportera paket med godscyklar är kostnads effektivt, leder till mindre utsläpp och snabbare transporter.

Elvägar för tung trafik är lönsamma

Pressmeddelanden   •   Mar 11, 2020 08:00 CET

Utbyggnad av elvägar skulle vara samhällsekonomiskt lönsamma och minska utsläppen från tunga lastbilar i Sverige med ungefär en tredjedel.

Externa kostnader och avgifter för gränsöverskridande godstransporter

Externa kostnader och avgifter för gränsöverskridande godstransporter

Pressmeddelanden   •   Apr 18, 2013 13:01 CEST

I VTI notat 10-2013 belyses hur statliga skatter och infrastrukturavgifter samt externa marginalkostnader skiljer sig åt för olika internationella godstransporter där trafikslagen konkurrerar med varandra. Resultaten visar att de externa kostnaderna per godsenhet är högst för vägtransporter, följt av järnvägstransporter och lägst för sjötransporter.

Godstransporter och samhällsekonomiska kalkyler

Godstransporter och samhällsekonomiska kalkyler

Pressmeddelanden   •   Feb 21, 2013 11:28 CET

Diskussioner efter de senaste årens problematiska vintrar för svenska godstransporter har handlat om hur företagens värdering av en tillförlitlig och robust infrastruktur avspeglas i de samhällsekonomiska kalkylerna. I VTI notat 3-2013 konstateras att dagens tillämpning av kalkylerna uppvisar brister gällande godstransporter, eftersom t ex tillförlitlighet inte inkluderas på ett adekvat sätt.

Effekter av längre lastbilar och godståg i en internationell korridor

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2012 09:10 CET

VTI har studerat effekterna av att möjliggöra användandet av längre lastbilsekipage och/eller längre godståg i en trafikslagsövergripande godskorridor som sträcker sig från Mellansverige till Ruhrområdet. Resultaten visar bland annat att utnyttjandet av skalfördelar för lastbilar och/eller tåg beräknas leda till minskade logistikkostnader och minskade CO2-utsläpp.