Följ VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Taggar

trafiksäkerhet

cykling

transportforum

körsimulator

sjöfart

För höga hastigheter på Sveriges gator i tätort även 2019

För höga hastigheter på Sveriges gator i tätort även 2019

Pressmeddelanden   •   Apr 29, 2020 08:00 CEST

Hela 35 procent av trafikanterna på väg kör för fort i tätort, framför allt på 40-sträckor. Det visar den årliga mätningen av hastigheter på gator i tätort som genomfördes 2019. Den genomsnittliga hastigheten i de områden där mätningen görs har däremot minskat stadigt sedan mätningarna startade 2012.

Höga hastigheter på genomfartsgator i tätort

Höga hastigheter på genomfartsgator i tätort

Pressmeddelanden   •   Nov 27, 2019 07:58 CET

​Mer än var tredje bilist kör för fort i tätort, framför allt på gator med hastighetsbegränsning 40 kilometer i timmen. Sämst är det på genomfartsgator i villa- och ytterområden. Men det finns sätt att få ned hastigheten.

Vi cyklar mer, men inte fortare

Pressmeddelanden   •   Jun 28, 2017 06:30 CEST

​VTI har genomfört en studie om cyklister och hastighet ur ett trafiksäkerhetsperspektiv. Resultaten visar att det har blivit fler cyklister över tid, men medelhastigheten har inte ökat. Hastigheten påverkas bland annat av cykelvägens utformning, typ av cykel samt vilket ärende cyklisten är ute i.

Många kör för fort i tätort – risk för oskyddade trafikanter

Pressmeddelanden   •   Maj 03, 2017 08:52 CEST

​För att färre ska dödas och skadas i trafiken behöver vi minska hastigheten på våra vägar. En årlig mätning i tätort visar på fortsatt bristande hastighetsefterlevnad. Sämst är det på gator med 40 km/tim där endast hälften höll hastighetsgränsen.

Svårt att avgöra hur fort man får köra

Svårt att avgöra hur fort man får köra

Pressmeddelanden   •   Apr 22, 2016 07:40 CEST

Gator i tätort skulle kunna göras mer självförklarande så att bilister lättare kan avgöra vilken hastighet som gäller även om de inte sett skylten. En studie av NTF och forskare på VTI visar att det är svårt även för experter att avgöra vilken hastighetsbegränsning som råder på olika platser.

Flest kör för fort på 40-väg

Flest kör för fort på 40-väg

Pressmeddelanden   •   Apr 24, 2014 12:44 CEST

Vid mätningar gjorda av VTI visar det sig att 37 procent av vägtrafiken kör över gällande hastighetsgräns. Totalt sett var det 63 procent av den studerade trafiken som höll gällande hastighetsgräns år 2013. Sämst var det på gator med hastighetsbegränsningen 40 km/tim där endast 53 procent av trafiken håller hastighetsgränsen

Ljudvarning sänker hastighet vid vägarbeten

Ljudvarning sänker hastighet vid vägarbeten

Pressmeddelanden   •   Mar 31, 2014 08:00 CEST

En ljudvarning inne i personbilen ger en stor hastighetssänkande effekt vid vägarbetsplatser. Trafiksäkerheten skulle öka för både vägarbetare och trafikanter om integrerade varningssystem införs konstaterar forskare på VTI. Resultat av en simulatorstudie visar att den genomsnittliga sänkningen blir 9–17 km/h större med ljudvarning än utan.

Ingen skillnad med färre kantstolpar

Pressmeddelanden   •   Mar 18, 2014 13:18 CET

En simulatorstudie som gjorts på VTI visar att trafikantbeteendet inte ändras även om kantstolparna står glesare än de idag gör längs Sveriges vägar. Forskarna rekommenderar att stolparna sätts med 100 meters avstånd och att reflektorerna ska ha ett synavstånd på högst 200 meter. Resultaten visar också att kantstolpar längs hela vägen ger en förhöjning av medelhastigheten på cirka 12 km/h.

Sämre belysning sänker hastigheter

Pressmeddelanden   •   Jan 27, 2014 13:50 CET

Vid en halvering av vägbelysningen sänker bilister hastigheten något, men inte tillräckligt. Konsekvensen av en olycka minskar men samtidigt ökar risken för påkörning av en oskyddad trafikant.

Ökad belysning ger ökad hastighet

Ökad belysning ger ökad hastighet

Pressmeddelanden   •   Maj 27, 2013 08:42 CEST

Då en förbättringsåtgärd utförs i vägmiljön finns risken att trafikanterna ökar hastigheten, t ex om belysningsnivån ökar. VTI notat 15-2013 redovisar en studie som i första hand ska ses som en metodstudie som innebär mätning av spontant vald hastighet. Datainsamlingsmetoden fungerade, men är långsam. Resultaten visar på en svag, men tydlig tendens till ökad hastighet med ökad belysningsstyrka.

Ny metodik för att följa upp hastighetsutvecklingen i tätort utvecklas av VTI

Pressmeddelanden   •   Okt 22, 2012 08:48 CEST

På uppdrag av NTF ska VTI utveckla en metodik som kan användas för att följa upp hastigheten på kommunala gator i tätort. Tanken är att den nya metodiken ska vara till hjälp när man ska jämföra hastighet i tätort med hastighet på landsbygd.

Det nya hastighetsgränssystemet - regionala beslutsfattares syn

Pressmeddelanden   •   Sep 14, 2012 15:17 CEST

I VTI rapport 755 ges en samlad beskrivning och analys av det nya hastighetsgränssystemet efter etapp 2 av införandeprocessen, utifrån beslutsfattares perspektiv på regional och kommunal nivå. Studien fokuserar på de regionala perspektiven och de bedömda regionala konsekvenserna av förändrade hastighetsgränser på det statliga vägnätet utanför tätorter.

Utvärdering av nya hastighetsgränssystemet – effekter på hastighet

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2012 11:09 CEST

Resultaten från en VTI-undersökning visar att den faktiska reshastigheten för personbil minskade med 3,6 km/tim när hastighetsgränsen sänktes från 90 km/tim till 80 km/tim på vägar med normal bredd. För smala vägar var minskningen något mindre: 2,4 km/tim. För de vägar som fick höjd hastighetsgräns från 70 km/tim till 80 km/tim skedde inga signifikanta förändringar av hastigheten.

Hastighetsspridning och trafiksäkerhet

Hastighetsspridning och trafiksäkerhet

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2012 13:32 CEST

Det finns en förhöjd risk att bli inblandad i en olycka när hastigheten ökar och risken ökar ju högre hastigheten är. Däremot finns det generellt ingen förhöjd risk om du kör långsammare än medelhastigheten på vägen. Detta är några av resultaten man kommit fram till i ett VTI-projekt som beskriver kunskapsläget när det gäller hastighetsspridningens betydelse för trafiksäkerheten.