Följ VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Taggar

trafiksäkerhet

cykling

transportforum

körsimulator

sjöfart

Skatt för slitage och trängsel även för framtidens fordon

Skatt för slitage och trängsel även för framtidens fordon

Pressmeddelanden   •   Jul 01, 2020 08:00 CEST

I takt med att användningen av fossila drivmedel minskar, minskar också statens intäkter från bensin- och dieselskatter. Forskare har i en ny rapport från VTI utrett principerna för hur vägtrafiken skulle kunna beskattas i en framtid när trafiken inte längre förorsakar utsläpp från förbränningsmotorer.

Nästa generations elväg invigd i Lund

Nästa generations elväg invigd i Lund

Pressmeddelanden   •   Jun 05, 2020 09:00 CEST

I Lund invigdes på torsdagen den första elvägen som enkelt kan installeras på väg. Bakom satsningen står ett sydsvenskt konsortium, Evolution Road, som stöds och finansieras av Trafikverket. VTI är en av aktörerna som bidrar till demonstrationsanläggningen.

Ny modell bidrar till bättre prognoser för kompetensförsörjning inom järnvägsyrken

Ny modell bidrar till bättre prognoser för kompetensförsörjning inom järnvägsyrken

Pressmeddelanden   •   Jun 03, 2020 08:00 CEST

Till följd av den ökade efterfrågan på hållbara och punktliga transporter byggs nu Sveriges infrastruktur för spårburen trafik ut. Samtidigt ökar behovet av underhållsinsatser på befintliga spår. En ny prognosmodell som forskare från VTI tagit fram beräknar framtida kompetens- och resursbehov knutna till svensk infrastruktur för spårburen trafik.

Ytterligare styrmedel krävs för att nå miljömål för sjöfarten

Pressmeddelanden   •   Apr 27, 2020 08:00 CEST

​För att nå de nationella och internationella miljömålen för sjöfartens utsläpp till luft krävs det en kombination av nya och kraftigare styrmedel. De som redan införts räcker inte. Det är en av slutsatserna i ett forskningsprojekt, lett av VTI, som nu presenterats.

Ungas resande viktig för omställningen av transportsystemet

Pressmeddelanden   •   Apr 02, 2020 08:00 CEST

Transportsystemet står inför en rad utmaningar på grund av dess negativa inverkan inte minst inom områden som klimat, jämlikhet och rättvisa. I en ny rapport lyfter forskare fram ungas egna röster inom transportområdet.

Godscyklar bra till sista kilometern-transporter

Godscyklar bra till sista kilometern-transporter

Pressmeddelanden   •   Apr 01, 2020 08:00 CEST

​Den sista kilometern av en transportkedja är den mest kostsamma, minst effektiva och mest utsläppsintensiva delen av hela kedjan. Att transportera paket med godscyklar är kostnads effektivt, leder till mindre utsläpp och snabbare transporter.

Sverigepremiär för två olika självkörande fordon i Linköping

Sverigepremiär för två olika självkörande fordon i Linköping

Pressmeddelanden   •   Mar 11, 2020 09:40 CET

Nu inleds en ny etapp i ”Ride the future”-projektet. För första gången i Sverige kör två självkörande fordon från två olika tillverkare i samma testområde. Den 10 mars ägde den officiella invigningen rum på Campusområdet i Linköping. Särskilt inbjudna och pressen fick chansen att åka på premiärtur.

Elvägar för tung trafik är lönsamma

Pressmeddelanden   •   Mar 11, 2020 08:00 CET

Utbyggnad av elvägar skulle vara samhällsekonomiskt lönsamma och minska utsläppen från tunga lastbilar i Sverige med ungefär en tredjedel.

VTI förbereder för automatiserade fordon

Pressmeddelanden   •   Maj 04, 2017 07:05 CEST

Automatiseringen av trafiksystemet kommer att medföra stora förändringar. EU-projektet CoExist startar nu för att förbereda städer och väghållare för införandet av självkörande fordon. VTI är största part i projektet.

Ny satsning på kontraktsfrågor inom transportsektorn

Ny satsning på kontraktsfrågor inom transportsektorn

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2016 07:56 CEST

Det finns luckor i kunskapen om upphandling och kontraktsstyrning av transportinfrastrukturen. Detta är inte bara ett svenskt problem, utan det saknas internationell forskning kring frågeställningarna. Därför ska nu VTI kartlägga framtida frågor inom branschen och hitta nya infallsvinklar.

Godstransporter och samhällsekonomiska kalkyler

Godstransporter och samhällsekonomiska kalkyler

Pressmeddelanden   •   Feb 21, 2013 11:28 CET

Diskussioner efter de senaste årens problematiska vintrar för svenska godstransporter har handlat om hur företagens värdering av en tillförlitlig och robust infrastruktur avspeglas i de samhällsekonomiska kalkylerna. I VTI notat 3-2013 konstateras att dagens tillämpning av kalkylerna uppvisar brister gällande godstransporter, eftersom t ex tillförlitlighet inte inkluderas på ett adekvat sätt.

Medfinansiering av transportinfrastruktur – blev det mer och bättre?

Pressmeddelanden   •   Maj 25, 2012 14:09 CEST

VTI notat 21-2012. Rapporten visar att regeringen har lyckats med sina ambitioner att förmå lokala och regionala intressenter att i ökad utsträckning bidra till det som är ett statligt åtagande inom infrastrukturområdet. Avsikten har varit att på detta sätt öka den samlade investeringsvolymen.