Följ VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Taggar

trafiksäkerhet

cykling

transportforum

körsimulator

sjöfart

PressinbjudanTransportforum 8-9 januari 2014

Pressmeddelanden   •   Dec 17, 2013 13:29 CET

Den 8-9 januari 2014 är det dags för Transportforum, Nordens största årliga konferens för transportsektorn. Konferensen äger rum på Konsert & Kongress samt i lokaler i centrala Linköping.

Lokförare lär sig ecodriving

Pressmeddelanden   •   Okt 07, 2013 08:48 CEST

Kom till VTI:s monter på Nordic Rail så berättar vi mer om hur lokförare lär sig att köra energieffektivt och vilka miljövinster som finns att tjäna.

Svårt fälla förare för trötthet

Svårt fälla förare för trötthet

Pressmeddelanden   •   Jul 05, 2013 09:11 CEST

Årligen skadas och dödas människor i olyckor då förare kör sömniga, men det regelverk som finns idag är inte tillräckligt för att fälla dem som orsakat dessa olyckor. Om detta ska bli möjligt måste det tas fram objektiva sätt att mäta antingen sömnighet eller prestation. För att förhindra körning i trött tillstånd rekommenderas ökade informationsinsatser för att förbättra insikten hos förare.

Ny ordförande på VTI

Pressmeddelanden   •   Jul 02, 2013 09:49 CEST

Regeringen har utsett Malin Löfsjögård till ny styrelseordförande för VTI från och med den 1 juli 2013.

Experter diskuterade praxis kring bedömning av synfältsbortfall

Experter diskuterade praxis kring bedömning av synfältsbortfall

Pressmeddelanden   •   Mar 15, 2013 11:11 CET

Transportstyrelsen vill ta fram en tillförlitlig och säker metod för att bedöma körförmågan hos personer med synfältsbortfall och VTI är i färd med att utveckla en simulatorbaserad testmetod för ändamålet. För att få en kunskapsbas och diskutera vilken praxis vi ska ha i Sverige samlade VTI till ett seminarium där internationella experter delgav sina erfarenheter inom området.

Varannan kör för fort på gator med hastighetsgräns 40 km/tim

Pressmeddelanden   •   Mar 06, 2013 09:15 CET

För att studera hur väl förare håller hastigheten i tätort har VTI analyserat hastighetsdata från mätningar som NTF genomfört.

Kunskapen om förarstödssystem behöver bli bättre

Pressmeddelanden   •   Nov 08, 2012 09:59 CET

Förarstödssystem som adaptiv farthållare, kollisionsvarnare, dödavinkelvarnare med flera blir allt vanligare i våra bilar. En studie ledd av forskare på VTI visar dock att det finns både kunskapsluckor och en osäkerhet bland förare om hur dessa stödsystem fungerar och bör användas. Förarna både behöver och vill ha mer och bättre stöd för att fullt ut kunna använda förarstödssystemen i sina bilar.

Förtydligande kring nyhet om förslag på höjd körkortsålder

Pressmeddelanden   •   Nov 05, 2012 14:35 CET

De senaste dagarna har en det i olika medier rapporterats om ett förslag kring höjd körkortsålder. Förslaget kommer inte från VTI och den beräkning som det syftas på berörde inte körkortsåldern utan fokuserade på vad en fri körkortsutbildning skulle kunna betyda för olycksrisk och olyckskostnad.

Så kan skolskjutsen bli säkrare

Så kan skolskjutsen bli säkrare

Pressmeddelanden   •   Okt 26, 2012 13:32 CEST

För att höja säkerheten i samband med skolskjuts är helhetsperspektivet viktigt. Det framgår av det europeiska projektet Safeway2-school där VTI har varit koordinator.

Utvärdering av nya hastighetsgräns-systemet – effekter på trafiksäkerhet och miljö

Utvärdering av nya hastighetsgräns-systemet – effekter på trafiksäkerhet och miljö

Pressmeddelanden   •   Okt 24, 2012 13:54 CEST

Inför hastighetsöversynen 2008 antog Trafikverket att höjd eller sänkt hastighetsbegränsning med 10 km/tim skulle ge en ökning respektive minskning av den faktiska hastigheten för personbilar med 4 km/tim. I VTI notat 34-2012 redovisas resultat för hur beräknat antal döda och skadade minskat. Gällande miljöeffekterna beräknas koldioxidutsläppen ha minskat med ca 21 000 ton per år.

Varför fortsätter en sömning förare att köra?

Varför fortsätter en sömning förare att köra?

Pressmeddelanden   •   Sep 04, 2012 13:56 CEST

I VTI notat 32A undersöks hur lastbilsförare upplever, motarbetar och motverkar sömnighet i sin dagliga arbetssituation. Resultaten visar att lastbilsförare i sitt arbete möter en stor mängd trötthetsbidragande faktorer, som kan härledas både till organisatoriska faktorer och individuellt beteende. Möjliga sätt att motverka sömnighet bland lastbilsförare föreslås i rapporten.

Vägmiljö och vegetation behöver anpassas för att minska viltolyckorna

Pressmeddelanden   •   Jul 02, 2012 16:33 CEST

Viltolyckor är ett stort problem som orsakar såväl dödsfall som fysiska och ekonomiska skador. De förebyggande åtgärder som idag görs mot viltolyckor är inte tillräckliga för att åstadkomma en minskning i olycksstatistiken menar forskare på VTI.

Oskyddade trafikanters säkerhet i fokus i ny PIN-rapport

Oskyddade trafikanters säkerhet i fokus i ny PIN-rapport

Pressmeddelanden   •   Maj 11, 2011 14:58 CEST

En ny rapport om trafiksäkerheten bland oskyddade trafikanter i Europa har publicerats i samband med lanseringen av FN:s "Decade of Action", den tioåriga satsningen på att minska trafikdöden i världen. Trafiksäkerheten för gående, cyklister, mopedister och motorcyklister har förbättrats i de flesta europeiska länder, förbättringen är dock inte lika stor som för bilister.

VTI:s trafiksäkerhetsbarometer juli 2010

Pressmeddelanden   •   Aug 17, 2010 16:10 CEST

Något fler omkomna i trafiken under juni Under juni månad omkom preliminärt 33 personer i trafiken. Det är något fler än under årets tidigare månader. Midsommartrafiken krävde 7 liv räknat från torsdag till söndag.

VTI:s trafiksäkerhets-barometer juni 2010

Pressmeddelanden   •   Jun 18, 2010 15:17 CEST

Enligt Trafikverket omkom preliminärt 26 personer i trafiken under maj. Antalet trafikdödade under juni 2009–maj 2010, uppgår till 330 personer. Trafiken tenderar åter att öka något. Under maj ökade personbilstrafiken med 0,2 procent och lastbilstrafiken med 3,2 procent. Fortfarande gäller dock att trafiken totalt hittills i år har minskat med 1,4 procent jämfört med samma månader förra året.

VTI:s trafiksäkerhetsbarometer maj 2010

Pressmeddelanden   •   Maj 21, 2010 11:48 CEST

358 omkomna i Sverige 2009, men större minskning i Danmark, Finland och Norge Enligt definitiv statistik omkom 358 personer i trafiken under 2009. Det är 10 % färre än år 2008 och 29 % färre än det årliga antalet trafikdödade 1996-1998. Jfm med åren 1996-1998 kan man för år 2009 notera störst procentuella minskningar för cyklister, gående och personer i åldersgruppen 65 år eller äldre.

VTI:s trafiksäkerhets-barometer april 2010

Pressmeddelanden   •   Apr 16, 2010 15:24 CEST

18 dagar i sträck utan någon dödsolycka Enligt preliminära siffror från Trafikverket omkom 15 personer i trafiken under mars. Perioden 18 februari till och med 7 mars var helt befriad från dödsfall i trafiken. Detta är den hittills längsta sammanhängande dödsfria perioden i modern tid.

Lägsta antalet trafikdödade under en månad sedan 1920-talet?

Pressmeddelanden   •   Mar 18, 2010 07:56 CET

Enligt preliminära siffror omkom rekordlåga sju (7) personer i trafiken under februari. Vilket år och vilken månad inträffade det senast ett lika lågt utfall? Den frågan går inte att besvara. Något lika lågt månadsvärde har tidigare inte noterats under åren 1956–2010 och för tidigare år finns inga månadsvärden tillgängliga.