Följ VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Ungas resande viktig för omställningen av transportsystemet

Pressmeddelande   •   Apr 02, 2020 08:00 CEST

Transportsystemet står inför en rad utmaningar på grund av dess negativa inverkan inte minst inom områden som klimat, jämlikhet och rättvisa. I en ny rapport lyfter forskare fram ungas egna röster inom transportområdet.

I studien har forskare analyserat ungas mobilitet och nyttjande av kollektivtrafik i de nordiska länderna. Unga tillskrivs ofta en nyckelroll för att driva samhällsutvecklingen framåt. De förväntas många gånger stå för nya perspektiv, modernare ideal och agera på sätt som skiljer sig från tidigare generationer. Trots detta är de sällan tillfrågade när framtidens transportsystem planeras och implementeras.

– Många unga har inte körkort och bil och är hänvisade till kollektivtrafiken för att ta sig till skola och fritidsintressen. Samtidigt är ungdomsåren en period i livet då många framtida resmönster inte har stabiliserats. De unga kan därför spela en nyckelroll i omställningen mot framtidens transportsystem, säger Anna Wallsten, postdoktor vid VTI.

Men trots de ungas roll i att ställa om till ett mer hållbart transportsystem råder det brist på tidigare forskning som har studerat resmönster, behov och önskemål hos unga i Norden. Forskarna konstaterar att framtidens vuxna redan idag upplever att kollektivtrafiken inte kan mäta sig med att transportera sig med bil sett till flexibilitet, oberoende och bekvämlighet.

– Det är oroande för möjligheterna till ett mer hållbart transportsystem, där kollektivtrafiken spelar en viktig roll vad gäller miljömässig- och social hållbarhet. Om alternativen till bil inte blir tillräckligt attraktiva går det inte förvänta sig att omställningen ska komma av sig själv, säger Anna Wallsten.

– Det behövs en kollektivtrafik som tar hänsyn till att unga är en grupp individer med olika möjligheter och behov. De befinner sig i olika socioekonomiska situationer och geografiska kontexter. Därför behöver kollektivtrafiken baseras på de villkor och förutsättningar som råder i vår samtid samt beakta hur, var och när unga faktiskt vill röra sig.

Mer om studien

Studien består av två delstudier där VTI och Policy in Practice undersökt ungas mobilitet i Norden. VTI har genom en litteraturstudie kartlagt tidigare forskning om ungas mobilitet i Norden, med fokus på studier som tar fasta på ungas egna perspektiv och upplevelser av transportsystemet. Utifrån tidigare genomförda fokusgruppintervjuer har Policy in Practice analyserat ungas syn på sin egen och andras mobilitet och nyttjande av kollektivtrafik. Policy in Practice har också intervjuat kollektivtrafikutvecklare i Norden om hur de resonerar om möjligheter och hinder för att tillfredsställa ungas behov och intressen. Resultaten har sammanställts i en gemensam rapport.

Studien har gjorts i samarbete med projektet Nabo som syftar till att lyfta ungas egna röster om möjligheter och hinder för social inkludering i Norden. Trafikverket är uppdragsgivare och har finansierat studien. Studien har genomförts inom ramen för regeringsuppdraget Hållbara nordiska städer med fokus på klimatsmart mobilitet där flera myndigheter har deluppdrag

”Jag vill inte ha reseersättning, jag vill komma fram i tid”. Ungas upplevelser och behov av mobilitet i Norden

Ytterligare information

Anna Wallsten, 08–555 367 76

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. Huvuduppgiften är att bedriva forskning och utveckling kring infrastruktur, trafik och transporter. Kvalitetssystemet och miljöledningssystemet är ISO-certifierat enligt ISO 9001 respektive 14001. Vissa provningsmetoder är dessutom ackrediterade av Swedac. VTI har omkring 200 medarbetare och finns i Linköping (huvudkontor), Stockholm, Göteborg och Lund.